مدیرعامل

جلال هرندی مقدم

رئیس هیئت مدیره

سعیده رفیع فر

نائب رئیس هیئت مدیره

بمانعلی باغشاهی